logoNL

anbi logo youtube

Financiëel overzicht

 

Boekjaar 2015

Staat van Baten en Lasten

 Baten     Totaal
 Donaties algemeen   € 4.597,69  
 Wintervoer      1.236,40  
 Lokale organisaties         285,00  
 Acties     4.097,64  
 Anatoli        100,00  
 Rente            2,33  
       10.319,06 
     
 Lasten    
 DA Moldavië     3.799,96  
 Wintervoer        590,48  
 Lokale organisaties         663,87  
 Acties     2.208,72  
 Transport        410,56  
 Promotie        115,00  
 Bedrijfsuitoefening        515,40  
 Bank        235,58  
 Anatoli          90,00  
        8.629,57
     
 Bate 2015       1.689,49

 

Balans

 Activa  
 Liquide middelen  
 Triodos bank rekening-courant            1.819,16
 Spaarrekening               665,00
             2.484,16
   
   
 Passiva  
 Kapitaal 1 januari               794,67
 Bate 2015            1.689,49
   
 Kapitaal 31 december            2.484,16

 

BOEKJAAR 2014      

Staat van baten en lasten over 2014    
       
Baten   Totaal  
       
Donaties algemeen 6.454,08  
Adoptie 405,00  
Wintervoer 691,00  
Acties 2.694,43  
Anatoli 315,00  
Dorp 330,00  
     
    € 10.924,51  
       
Lasten      
       
DA MD dieren 3.751,22  
DA MD materiaal 2.596,53  
Adoptie 361,81  
Wintervoer 624,31  
Acties 262,75  
Transport 917,45  
Promotie 137,04  
Bedrijfsuitoefening  2.596,92  
Bank 283,98  
Rente 0,29  
Anatoli 324,38  
Dorp 390,00  
AA  386,48  
     
    € 12.632,58  
       
Last over  2014   € 1.708,07  
       
     
     
Balans per 31 december 2014    
     
ACTIVA    
     
Liquide middelen    
Tridos bank rek.crt. € 729,67  
PayPal 65,00  
     
  2.947,92  
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen    
Stand 1/1/2014 € 2.502,92-  
Last 2014 1.708,07-  
Stand 31/12/2014 € 2.502,92   
     
 
     
  € 2.947,92  
     

 

 

BOEKJAAR 2013

Staat van baten en lasten over 2013    
       
Baten   Totaal  
       
Donaties Algemeen €4393,08    
AA-project 780,00    
Kennelproject 2.365,79    
Veronica Shelter 835,00    
adopties 1.150,90    
Acties 2479,89    
    €12.004,66  
       
Lasten      
       
DA MD dieren €2.478,22    
DA MD materiaal 925,76    
adoptie 1.214,77    
transport 528,24    
Kennelproject 1.057,67    
AA-project 1.400,00    
bank 171,67    
bedrijfsuitoefening 551,47    
notaris 151,25    
advertentie 24,06    
promotie 25,00    
Acties 581,63    
    €9.109,74  
       
Bate over 2013   €2.894,92  
       
   
     
Balans per 31 december 2013    
     
ACTIVA    
     
Liquide middelen    
Tridos bank rek.crt. €2.201,92  
Spaarrek 746,00  
     
  €2.947,92  
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen    
Stand 1/1/2013 €392,00-  
Bate 2013 2.894,92  
Stand 31/12/2013 2.502,92  
     
Lening o/g €445,00  
     
  €2.947,92  
     
BOEKJAAR 2012
Staat van baten en lasten over 2012
BATEN
Rechtstr. Donaties €1.115
Adopties 550
€1.665
Webwinkel
Omzet webwinkel 20
TOTAAL BATEN €1.685
LASTEN
DA RM €314
DA NL 40
Transport 783
Bank 34
Bedrijfsuitoefening 190
Oprichtingskosten
339
Acties 13
Promotie 296
Advertentiekosten 58
Webwinkel 10
TOTAAL LASTEN €2.077
TEKORT 2012 €-392
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen Schulden op korte termijn
Triodos Bank rek.crt. €353 Lening o/g 745
Tekort 2012 392
€745 745

---